REGULAMIN KURSU „EDUKACJA HYBRYDOWA W SZKOŁACH”

§ 1
PRZEPISY OGÓLNE

 1. EDTECHHUB AKCELERATOR Sp. z o.o. jest stroną umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa nr WG-POPC.03.03.00-00-0007/20 zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w dniu 16 czerwca 2021 roku („Umowa o powierzenie grantu”), której przedmiotem jest wykonanie projektu pt. „Rozwój innowacyjnych e-usług dla transformacji cyfrowej podmiotów jednostek samorządu terytorialnego”, dofinansowanego przez NCBR w ramach działania 3.3 PO PC – „e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych” („Projekt Grantowy”).
 2. W celu realizacji Projektu Grantowego Akcelerator zgodnie z zasadą konkurencyjności wyłonił Zespół Interdyscyplinarny, posiadający w swoim gronie co najmniej jedną osobę biegłą w zakresie technologii komputerowo-informatycznych, powstały w celu rozwiązania problemu, któremu wsparcia finansowego udziela Akcelerator. Oferta/y złożona/e przez Zespół Interdyscyplinarny w odpowiedzi na zapytanie ofertowe opublikowane przez Akcelerator w Bazie Konkurencyjności stanowi/ą załącznik nr 2 do Umowy.
 3. Celem Projektu jest opracowanie produktu o minimalnej koniecznej funkcjonalności, posiadającego najważniejsze cechy ostatecznego rozwiązania, gotowego do zastosowania (MVP – minimum viable product) przez Zespół, według ram czasowych i założeń finansowych określonych w Opisie Projektu w ramach i przy wsparciu Akceleratora, a następnie, pod warunkiem wytworzenia MVP, zawiązanie i zapewnienie funkcjonowania Spółki celem Komercjalizacji powstałego MVP.
 4. Projekt realizowany jest zgodnie z właściwymi przepisami prawa, Regulaminem konkursu, Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Przewodnika kwalifikowalności kosztów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Strony zgodnie oświadczają, iż niezależnie od postanowień niniejszej Umowy, będą współpracować w dobrej wierze, celem należytej realizacji postanowień niniejszej Umowy, jak również Umowy o powierzenie grantu.
 5. Zespół Interdyscyplinarny – jest dedykowanym Zespołem wybranym do opracowania rozwiązania MVP, w odpowiedzi na wyzwanie pn. „Nowoczesny system edukacji hybrydowej”.
 6. W ramach prowadzonych działań projektowych, Zespół Interdyscyplinarny organizuje 6-tygodniowy program akceleracyjny w formie kuru kohortowego dedykowanego dla nauczycieli i korepetytorów.

§ 2
SŁOWNIK POJĘĆ

 1. Kursant/uczestnik – osoba, która spełnia warunki dostępowe, będzie brała udział w realizowanym kursie kohortowym
 2. Akcelerator – Akcelerator dla nauczycieli to specjalistyczny program rozwojowy zaprojektowany z myślą o edukatorach, mający na celu intensyfikację ich profesjonalnych umiejętności i wiedzy. Program ten skupia się na innowacyjnych metodach nauczania, wykorzystaniu technologii w edukacji oraz strategiach efektywnego przekazywania wiedzy. Uczestnicy mają możliwość korzystania z wsparcia ekspertów, konsultacji oraz szkoleń. Akcelerator dla nauczycieli służy przyspieszeniu i zwiększeniu efektywności procesu edukacyjnego, a także rozwoju kariery zawodowej nauczycieli.
 3. Konkurs wewnętrzny – konkurs podczas którego uczestnicy zaprezentują swój projekt kursu online, a Organizator wybierze 5 najlepszych projektów.
 4. Kurs kohortowy – rodzaj kursu realizowanego online, w którym uczestnicy pracują w jednym tempie nad postępami projektu. Kurs opiera się o przygotowany harmonogram działań synchronicznych i asynchronicznych.
 5. Okres realizacji Projektu – okres, w którym świadczone będą usługi na rzecz uczestników akceleracji
 6. Pitch Deck – krótka prezentacja tworzonego kursu online, której celem jest przekonanie osób oceniających do wybrania i inwestycji w ten projekt
 7. Platforma e-learningowa – platforma LCMS EDU SPACE, która będzie udostępniona kursantom do przechodzenia kursu, a także jego tworzenia
 8. Strona www Projektu – strona internetowa, na której zamieszczane będą wszystkie informacje i dokumenty dotyczące Projektu: edu-space.app
 9. Zespół Interdyscyplinarny – jest dedykowanym Zespołem wybranym do opracowania rozwiązania MVP, w odpowiedzi na wyzwanie pn. „Nowoczesny system edukacji hybrydowej”.

§ 3
CEL PROJEKTU

Celem realizowane kursu kohortowego, prowadzonego w ramach projektu MVP „Nowoczesny system edukacji hybrydowej”, jest wyłonienie nauczycieli i korepetytorów, którzy wezmą udział w 4-tygodniowym programie, którego celem jest opracowanie kursów online. Kurs prowadzony będzie w formule kohortowej, w oparciu o przygotowany harmonogram spotkań oraz pracy własnej uczestników. Kurs rozpoczyna się 27 czerwca 2023. Materiały edukacyjne oraz spotkania online będą prowadzone na platformie EDU SPACE. Efektem kursu, jest przygotowanie uczestnika do produkcji kursu oraz umieszczenia kursu i jego dystrybucji poprzez platformę EDU SPACE.

 

§ 4
PRZEBIEG PROJEKTU

 1. Podjęcie działań informacyjnych w celu zidentyfikowania uczestników kursu, spełniający warunki dostępowe.
 2. Osoby, które prześlą formularz zgłoszeniowy, zastaną zaproszone na 20 minutowe spotkanie – 10 minut prezentacji pomysłu, 5 minut pytań.
 3. Wyłonienie grupy uczestników kursu kohortowego nastąpi do dnia 26 czerwca 2023. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia naboru.
 4. Przeprowadzenia 4-tygodniowego kursu w trybie kohortowym. Kurs zostanie rozpoczęty 27 czerwca 2023.
 5. Spotkania online na żywo realizowane będą co tydzień we wtorki. W pozostałe dni, uczestnicy kursu zobowiązani są do realizowania zadań wyznaczonych na dany tydzień, w celu osiągnięcia zakładanych celów kursu kohortowego. W przypadku niewywiązania się z zadań, uczestnik zobowiązany jest do nadrobienia zaległości na kolejne spotkanie. W innym przypadku istnieje ryzyko nieukończenia i nieosiągnięcia rezultatów. W takiej sytuacji Edtechhub Akcelerator sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za brak efektów uczestnika.
 6. Każdy uczestnik otrzyma bezpłatny, roczny dostęp do platformy Edu Space.
 7. Po ukończeniu 4 tygodniowego kursu, uczestnicy wezmą udział w konkursie wewnętrznym, podczas którego zaprezentują swoje efekty prac przed komisją konkursową. Komisja wybierze 5 projektów, którym Akcelerator wyprodukuje kurs online w studio Digital Space. Nagrodami będą predefiniowane bony z usługami, o łącznej wartości 150 000 zł. Regulamin konkursu zostanie przedstawiony.
 8. Wyprodukowane kursy zostaną umieszczone na platformie EDU SPACE
 9. Uczestnicy, którzy nie zakwalifikują się do realizacji nagrań z Zespołem Interdyscyplinarnym, mogą samodzielnie pracować nad produkcją swojego kursu korzystając z platformy EDU SPACE.
 10. Każdy uczestnik kursu będzie mógł zaprezentować swój pomysł i gotowy kurs podczas Demo Day organizowanego we wrześniu 2023.
 11. Podczas Demo Day organizowanego we wrześniu 2023, zostanie wyłonione kolejne 5 projektów, które zostaną nagrodzone. Informacje na temat nagrody zostaną przedstawione w regulaminie Demo Day.

§ 5
NABÓR DO PROJEKTU

 1. Nabór do Projektu odbywał się będzie w trybie ciągłym do 22 czerwca 2023 r.
 2. Procesu rekrutacji oraz kwalifikacji do Projektu na poszczególnych etapach dokonuje Zespół Interdyscyplinarny.
 3. Przed skorzystaniem z projektu Uczestnik otrzyma informacje na temat zasad i możliwości udziału w projekcie.
 4. Chęć partycypacji w Projekcie trzeba zadeklarować poprzez zgłoszenie uczestnika do Projektu, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie edu-space.app/kurs-kohortowy
 5. Przystępując do projektu, Uczestnik zgadza się z brzmieniem regulaminu projektu

 

§ 6
KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z PROJEKTU

Do Projektu mogą zgłosić swój udział osoby, które spełniają minimum jeden z poniższych kryteriów:

 1. są nauczycielami/nauczycielkami w szkołach podstawowych lub ponadpodstawowych
 2. udzielają korepetycji dzieciom i młodzieży
 3. prowadzą szkolenia i działania kierowane do nauczycieli
 4. dyrektorzy/dyrektorki szkół podstawowych i ponadpodstawowych

§ 7
UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

 1. Uczestnik uprawniony jest do nieodpłatnego udziału w Projekcie w ramach świadczonych usług doradczych oraz akceleracyjnych.
 2. Uczestnik zobowiązany jest do realizacji programu kursu w zakładanym harmonogramie dostępnym na stronie edu-space.app/kurs-kohortowy oraz przesłanym przed uruchomieniem programu.
 3. Uczestnik otrzyma dostęp do platformy EDU SPACE, gdzie udostępniony zostanie program edukacyjny realizowany w ramach projektu, a także, gdzie odbywać się będą spotkania online z ekspertami
 4. Uczestnik otrzyma dostęp do platform EDU SPACE, w roli twórcy/edukatora, w celu tworzenia swojego kursu online realizowanego w ramach projektu.
 5. Uczestnik ma możliwość przedstawienia swojego pomysłu i efektów projektu w formie prezentacji PITCH DECK. Prezentacje będą oceniane przez Zespół Interdyscyplinarny, Partnerów projektu, w celu wyłonienia 5 najlepszych projektów, które zostaną nagrodzone możliwością nagrania kursu w studio produkcyjnym Digital Space w Warszawie.
 6. Uczestnik zobowiązany jest do pokrycia we własnym zakresie kosztów transportu oraz akomodacji (np. noclegów, wyżywienia), związanych z realizacją nagrody
 7. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do rzetelnej współpracy w działaniach projektowych
 8. Uczestnik zobowiązany jest do umieszczenia efektów projektu na platformie EDU SPACE i dystrybucji efektów poprzez nią
 9. Uczestnicy projektu, którzy przejdą cały kurs zgodnie z założeniami (tj. utworzą plan kursu dostępny na platformie EDU SPACE), otrzymają możliwość korzystania z platformy przez kolejne 12 miesięcy bez ponoszenia kosztów prowizji sprzedaży i dostępu do funkcjonalności platformy, należy jednak uwzględnić koszt hostingu danych.
 10. Prawa autorskie do stworzonych utworów pozostają w gestii uczestników, jednak udzielają oni licencji (niewyłącznej) Edtechhub Akcelerator sp. z o .o. w zakresie niezbędnym do uruchomienia i dystrybucji kursu na platformie EDU SPACE.

§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem wymagają formy pisemnej.
 2. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.06.2023 r. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu na skutek zmian w przepisach, wytycznych lub warunków realizacji projektu, a ich aktualizacja zostanie opublikowana na stronie www organizatora projektu. (aktualizacja)